Hakkımızda

FEZA Bina Yönetim Şirketi,  Apartman Site ve İş merkezlerinin yönetim faaliyetlerinin profesyonel olarak yürütülmesi amacıyla 2009 yılında kurulmuştur. Faaliyetlerimiz halen devam etmektedir.

VİZYON & MİSYON: 

Vizyon:  Feza Bina Yönetimi, profesyonel yönetim hizmetlerindeki başarı düzeyi, müşteri memnuniyeti oluşturmaktaki kararlılığı, nitelikli ekibi ve teknolojik alt yapısı, öncü uygulamaları, üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uyma düsturuyla; Türkiye’ye model oluşturmayı ve Türkiye de referans gösterilen profesyonel bina yönetim kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir.

Misyon: Feza Bina Yönetimi olarak misyonumuz, yönetim sorunlarına profesyonel çözümler bulmak, daha yaşanabilir alanlar oluşturmak, tecrübelerimizi paylaşarak müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak, ekonomik ve sosyal gelişime katkıda bulunmaktır.

DEĞERLER

A-DÜRÜSTLÜK

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

B- GİZLİLİK

Gizli ve özel bilgiler; Feza Bina Yönetimi Ltd.Şti.’ne ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen “gizlilik anlaşmaları” çerçevesindeki bilgileri kapsar.

Feza Bina Yönetimi  çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Grup Şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Feza Grubunun amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

Bizim için, Feza Bina Yönetimi  Ltd.Şti.’ne ait her türlü gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle, herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi (insidertrading) kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

C- ÇIKAR ÇATIŞMASI

Feza Bina Yönetimi çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Feza Bina Yönetimi Ltd.Şti. dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. Feza  adını ve gücünü, Feza kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.

Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uygularız. Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize, İnsan Kaynakları Bölümü’ne veya Etik Kurula danışırız.

D- SORUMLULUKLARIMIZ

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlara, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Feza adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

  • 1. Yasal Sorumluluklarımız

Yurt içi ve yurt dışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletler arası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.
Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

  • 2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

  • 3. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

  • 4. Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Feza Grubunun sürekliliğine öncelikle önem vererek ve ortaklarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz. Rekabet gücümüzü artırmaya ve büyüme potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösteririz. Kamuya yaptığımız açıklamalarda ve hissedarlarımıza; mali tablolarımız, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi veririz.

  • 5. Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

  • 6. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.

Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz

  • 7. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. Türkiye’nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.

  • 8. “Feza” Adına Karşı Sorumluluklarımız

İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız.

Hizmetlerimizi Şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz.

Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.

Kamu önünde ve dinleyenlerin, Şirketimizi temsilen konuştuğumuzu düşündüğü alanlarda, kendi görüşlerimizi değil, sadece şirketimizin görüşlerini ifade ederiz.

Feza Bina Yönetimi Ltd.Şti.’ni risk altında bırakabilecek karmaşık durumlarla karşılaştığımızda öncelikle uygun personele, uygun teknik ve idari danışma prosedürlerini izleyerek danışırız.

E- BAŞARILI İŞ İLİŞKİLERİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIRIZ.

Feza Bina Yönetimin’de çalışanlarımızın kuvvetli bir şekilde kendilerini bağlı hissetmelerinden ve bu bağlılığın sonucu olan mükemmel başarılardan büyük gurur duyarız. Ancak bu işbirliği düzeyi sadece bir güven, açık ve dürüst iletişim ve saygı ortamında elde edilebilir. Meslektaşlarınız, altınızdakiler ve amirleriniz ile tüm ilişkileriniz her kişinin davranışının etik bir şekilde davranma ve Feza Bina Yönetiminin başarısına her şeyin önünde gelen bir bağlılıkla belirlenen bir ortaklık olarak yürütülmelidir.Birlikte çalıştıklarınızla ilişkileriniz, kazanan bir ekibin bir üyesinin ilişkileri gibi olmalıdır. Uyumlu bir şekilde çalışan ve ortak hedefler seti üzerine odaklı kişiler işimizin itici gücüdür. Bu dinamik ekip ilişkisinin çalışması için her birey kendi sorumluluklarını yerine getirmeli ve diğerlerinin de bunu yapacağından emin olmalıdır. Bu durum işi yapmak için her düzeyde diğerlerine gerekli desteği sağlamak anlamına gelir. Hiçbir birey veya ticari ünite kendi önceliklerini Şirketin önceliklerinin önüne koyamaz.

Birlikte çalıştığınız veya denetlediğiniz kişilerle ilişkiniz başkalarıyla çalışma açısından dürüstlük, adalet ve bütünlük konusunda bir örnek oluşturarak etik davranış ve uyumu desteklemelidir. Bir lider olarak performans standartlarını açıkça tanımlayan ve ekip çalışmasını destekleyen bir ortam oluşturmaktan sorumlusunuz.

F- AÇIK VE DÜRÜST İLETİŞİMİ DESTEKLERİZ.

Yaratıcı ve yenilikçi düşünceyi destekleyin ve eğer bir amirseniz altınızdakilere bir birey olarak davranıp işlerini yapmaları için gerekli özgürlüğü tanıyın. Performansı arttırma konusunda önerilerde bulunun. Amirinizle ilişkiniz karşılıklı saygı ve güven şeklinde olmalıdır. Siz ve amiriniz, ortak amacı Şirket tarafından üniteniz için belirlenmiş hedefleri başarmak olan bir ekipsiniz. Aranızdaki iletişimin açık ve dürüst olmasından amiriniz kadar siz de sorumlusunuz. Mümkün olduğu kadar sık inisiyatif alın. Problem çözmekte yenilikçi olun. İşbirliği yapmanız ve yaratıcılığınız ünitenizin ve Şirketinizin hedeflerini elde etmek için şarttır.

G- FEZA BİNA YÖNETİMİ ÇALIŞANLARINA EN ÖNEMLİ KAYNAĞIMIZ OLARAK DEĞER VERİRİZ.

Feza Bina Yönetiminin kişilerle ilgilenmeye kendini adaması iş yerinde bireysel ve takım başarılarını desteklemek ve ödüllendirmek üzere tasarlanmış çeşitli programlarla kendini gösterir. Elinizden geldiğince  Şirketin başarısına anlamlı bir katkıda bulunmanız desteklenir. Sonuç olarak işimizin başarısını mümkün kılan dünya çapındaki yetenekli ve ehil insanların çabalarıdır. Spesifik olarak, çalışmayla ilgili konularda politikamız şöyledir:

Çıkar çatışmalarından kaçınırız. İntibanız en değerli varlıklarınızdan biridir. Şirketin en iyi çıkarlarına uygun şekilde kendi bağımsız intibanızla çatışan veya çatışır gibi duran herhangi bir faaliyet veya ilişkiden kaçınmalısınız. Birçok durumda çatışma oluşabilir. Bunların tümünü burada gözden geçirmek imkansızdır ve uygun olan ve olmayan faaliyetler arasında ayrım yapmak her zaman kolay olmayacaktır. Şüphe durumunda herhangi bir eylemde bulunmadan önce yöneticiniz veya ünitenizin hukuk danışmanına danışın. Aşağıdaki kılavuz ilkeler en sık görülen çatışma durumları için geçerlidir:

H- GÜVENİLİR KAYITLAR VE RAPORLAR TUTARIZ.

Şirketimizin mali durumu ve operasyonlarının sonuçları genel olarak kabul edilen muhasebe

prensipleri  ve yasal gerekliliklere göre kaydedilmelidir. Şirket politikası ve yasalar Feza Bina Yönetiminin şirketin varlıklarının dağılımı ve yaptığı işlerin tabiatını doğru ve adil şekilde yansıtan defterler, kayıtlar ve hesaplar tutmasını gerektirir.

I- BİLGİ TEKNOLOJİSİ KAYNAKLARINI SORUMLU ŞEKİLDE KULLANIRIZ.

Spesifik bilgisayar teknolojisi, veri koruma, gizli ve özel bilgi ve fikri mülkiyet hakları ile ilgili olanlar dahil olmak üzere Feza Bina Yönetiminin Bilgi Teknolojisi Kaynaklarını sorumlu şekilde ve Kurallar ve tüm diğer Şirket Kılavuz İlkeleri ile tutarlı biçimde kullanmalıyız.